19470126

Branckaert
Charles
1880
Ninove
1947
Ninove
14-18
D'Herde Caroline